ประชุมวางแผนการให้บริการร้านค้า และเน้นย้ำการปฏิบัติตามสัญญาใช้พื้นที่ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา 21/11/2562 13:51:36น. 337

ในวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. หน่วยสุขภาพอนามัยและโภชนาการ งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดประชุมชี้แจง และทบทวนการปฏิบัติตามสัญญาการใช้พื้นที่ประกอบการร้านค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ร่วมชี้แจง วางแผนการให้บริการร้านค้า และเน้นย้ำการปฏิบัติตามสัญญาการใช้พื้นที่สำหรับประกอบการ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาพ.ศ.2558 เพื่อให้ผู้ประกอบร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเกิดความเข้าใจร่วมกัน อีกทั้งตระหนักเห็นความสำคัญในข้อสัญญา ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการให้บริการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 31 ร้าน และครบทุกโซนอาคาร ได้แก่ โซนอาคารเรียนรวม EC โรงเรียนสาธิต โซนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โซนอาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์ โรงอาหารภูกามยาว โซนอาคารปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ โซนอาคารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย ชั้น1 อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   รักชนู วงศ์วุฒิ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 13:51:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน