แชร์ Twitter   
2366
  

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ" (มีค่าลงทะเบียน)

การสัมมนานวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ"
(Cannabis research and innovation for medical use and commercialization in Thailand and European country) 


หลักการและเหตุผล

ตามที่ประเทศไทยมีนโยบายการปลดล็อค โดยที่ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งในหลายหน่วยงานของประเทศไทยได้มีการนำร่องดำเนินการเพื่อให้มีการนำประโยชน์จากพืชสกัดจากกัญชา มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพตามที่ได้ระบุในกฎหมายใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญด้านการศึกษาวิจัย ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการใช้กฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ร่วมสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกลุ่มผู้สนใจรวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินการต่าง ๆ กับพืชกัญชา เช่น การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย และการครอบครองเพื่อศึกษาวิจัย และแนวทางการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในอนาคต


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น โอกาส และทิศทางการปลูกกัญชาในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ


หัวข้อการสัมมนา

นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

วิทยากร

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพาณิชย์ จาก Cannabis Catalysts ประเทศ สาธารณรัฐออสเตรียhttps://www.cannabiscatalysts.com/


เปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

ที่

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi7jWOw8GvzC6dlf2s_8pWXHFz3MniBq3uNfnp5miZ-AjWsA/viewform 

 หรือ*** ค่าลงทะเบียน 500 บาท /คน (อาหารว่าง อาหารกลางวัน งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome night) และเอกสารประกอบการสัมมนา)


*** สิทธิพิเศษสำหรับการลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน/ 1 หน่วยงาน


*** ชำระเงินเป็นรายบุคคล ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 ได้ที่ "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ชื่อบัญชี เงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย เลขที่ 891-229144-4"


*** ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุ ชื่อ - นามสกุล มาที่ Email: winitta.lu@up.ac.th

*** มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบตามจำนวนที่กำหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาววินิตตา ลือชัย และ นางสาวสุดาพร  อาจหาญ
โทร: 0 5446 6666 ต่อ 1045-8
โทรสาร: 0 5446 6714
 
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   somphop.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/11/2562 13:06:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน