Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::480
  

     ม.พะเยา จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

วิจัย ม.พะเยา

 วันนี้วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สื่อมวลชน ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ในวันนี้ เป็นสิ่งที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการวิจัย และ นวัตกรรม โดยพัฒนาพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านกระบวนการส่งเสริมบุคลากรและการพัฒนา นำองค์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหา และสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ในหลากหลายมิติ ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน การสร้างรายได้และลดร่ายจ่ายในครัวเรือน ร่วมถึงการยกระดับด้านเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยาอีกด้วย


รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าภาพรวมงานวิจัยโครงการท้าทายไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักด้วยกัน กลุ่มแรกจะเน้นที่งานวิจัย เมืองพะเยาน่าอยู่ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ การผลิตไก่เนื้อ และไก่ไข่ ด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนา ให้จังหวัดพะเยาเป็นที่รู้จักในด้านโคขุนดอกคำใต้ และ ประสิทธิภาพการผลิตไก่และไข่ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา กลุ่มที่สอง เน้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยระยะแรก จะเน้นงานวิจัยฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้ก้าวสู่ระยะที่สองโดยเน้นการสร้างมูลค่าให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนรอบกว๊านพะเยาให้ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับสากล กลุ่มที่สาม เน้นการยกระดับ UP model” โดยมหาวิทยาลัยพะเยา เน้นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม สร้างเป็น Model และเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอื่นต่อไป โดยกลุ่มงานวิจัยทั้งหมดนี้ นำกลับมานำเสนอ ผ่านการเดินแบบ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่โชว์ทั้งผลิตภัณฑ์ ผลงานทางด้านการวิจัย และ สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ  ให้กับคณะกรรมการ (สกสว.) และ สื่อมวลชน ได้เยี่ยมชมและบันทึกภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการวิจัยให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป


 กิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสื่อมวลชน ที่ได้นำเรื่องราวของมหาวิทยาลัยพะเยาและศักยภาพในการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบในวงกว้างนำพาชุมชนสังคม และ ตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์ชาติอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ
ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/1/2563 18:29:05

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน