สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาเข้าพบนิสิตพิการเพื่อแจ้งสิทธิการจ้างงาน 16/3/2563 16:19:09น. 658

ในวันนี้(16มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น.นายพอเจตน์ จิตปลื้ม เจ้าที่โครงการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เข้าพบนางสาวณิชานันท์ นันตาเป๊ก นิสิตคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เพื่อแจ้งสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการการจ้างงานตามสิทธิได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการจัดเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีการกรณีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ นางสาวปริตา เจริญสิน เข้าร่วมรับต้อนรับและรับฟังสิทธิการจ้างงานนิสิตพิการในครั้งนี้ ณ ห้องงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รักชนู วงศ์วุฒิ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/3/2563 16:19:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน