แชร์ Twitter 
250
   SDG

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดนมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการทางด้าน IT ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสมัครงานในช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19”

ปัจฉิมนิเทศคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2562

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส่งผลให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในคณะให้เป็นแบบออนไลน์ เพื่อไม่ต้องให้นิสิตเดินทางมาร่วมกิจกรรม หรือเกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาด ลดความแออัดและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซึ่งทางคณะฯได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์ โดยมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการด้าน IT ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสมัครงานในช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19” และเผยแพร่ให้กับนิสิตของคณะได้รับทราบข่าวสารและได้เข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้ 

       ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณณัฐดนัย หอมคง CEO บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกันเสวนาพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ ในประเด็นที่ช่วยให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและไปใช้ชีวิตในวัยทำงาน ได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว 

 

       ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัส COVID-19  ทางคณะฯ ได้มีการออกมาตรการและประกาศ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการเรียนการสอนในช่วงภาคฤดูร้อน เป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน อีกทั้งทางคณะฯ ได้มีการทำความสะอาดอาคารและสถานที่มีการติดตั้งจุดแอลกอออล์ล้างมือ และมีการจัดห้องปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับนิสิตที่จะมาใช้บริการในช่วงดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ และเพื่อลดภาวะความเสี่ยงของการระบาดโรค
ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/3/2563 16:26:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน