คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการอบรมสัมมนา “หลักสูตรการผลิคโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียม”

17/6/2563 14:06:03น. 2272
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมสัมมนา “หลักสูตรการผลิคโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียม” ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ คณาจารย์ และนิสิต ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนของเกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยโครงการนี้เป็นการผลิตเกษตรกรที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและสังคม และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับรายได้และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
17/6/2563 14:06:03น. 2272
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดโครงการอบรมสัมมนา “หลักสูตรการผลิคโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียม”

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน