“UPITI วางแผนบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง” 3/7/2563 17:08:19น. 382

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวัตกรรมฯ เข้าหารือและร่วมวางแผนการบ่มเพาะธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อเป็นการวางแนวทางและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ซึ่ง คุณพิพัฒน์ เตจ๊ะน้อย เจ้าของกิจการฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการรับบริการบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 3 ปีแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2563 17:08:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน