แผนพัฒนาอุดมศึกษาและแผนพลิกโฉมอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

4/8/2563 15:01:37น. 1499
พลิกโฉมอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

    กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี พร้อมด้วยคณะทำงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อเรื่อง แผนพัฒนาอุดมศึกษาและแผนพลิกโฉมอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รายงานแผน Reinventing มหาวิทยาลัยพะเยา และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะวิทยากร เพื่อนำมาพัฒนาสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Area Based) ตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ปฏิรูประบบบริหารจัดการ กำกับดูแล และพัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวม ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดมศึกษา พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศให้เอื้อต่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการประเทศได้มากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาเสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ สร้างเสริมและการเคลื่อนย้ายบุคลากรศักยภาพสูงเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศไทย            

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายติณณภัทร์ ดีปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
4/8/2563 15:01:37น. 1499
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


แผนพัฒนาอุดมศึกษาและแผนพลิกโฉมอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

#Reinventing UP
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน