กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจประชุมติดตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 และปรับแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564-2570 เพื่อพัฒนาการบริหารงานก้าวไประดับสากล 4/8/2563 16:21:13น. 693

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจประชุมติดตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 และปรับแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564-2570 เพื่อพัฒนาการบริหารงานก้าวไประดับสากล

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจประชุมติดตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 และปรับแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564-2570 เพื่อพัฒนาการบริหารงานก้าวไประดับสากล

  วันนี้ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานเปิดโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570  พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาลย์ วงศ์ชัย จัดโดย กองกลาง นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน โดยมี หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่กองกลาง จำนวนกว่า 30 คน สำหรับหัวข้อในการประชุมได้ติดตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 และจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2564 ถึง 2570 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรกองกลางได้มีส่วนร่วมในการทบทวน และกำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการทำแผนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/8/2563 16:21:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน