คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-DOCUMENT เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 10/8/2563 15:56:33น. 369

วันที่ 10  สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต นำทีมหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วม อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-DOCUMENT เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคุณอดิสร ผลศุภรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ ขั้นตอนการรับหนังสือ ขั้นตอนการเสนอหนังสือ ขั้นตอนการพิจารณาหนังสือ การตอบรับหนังสือ และขั้นตอนการออกเลชหนังสือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยาให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ใรเรื่องการสื่อสาร สามารถตรวจสอบและติดจามสถานะเอกสาร การดำเนินเรื่องเอกสาร ผ่านระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง 


  
ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/8/2563 15:56:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน