“UPITI” ระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล

17/8/2563 9:29:24น. 925

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ โดยการประชุมเสวนา และการศึกษาประเด็นจากอุปสรรคมาพัฒนาเป็นกระบวนการจัดวางแผนยุทธศาสตร์ และร่วมกันออกแบบร่างแผนการดำเนินงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้ 1.กลุ่มสำนักงานสถาบันนวัตกรรมฯ 2.กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 3.กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานการทำงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุถึงเป้าหมายต่อไป

 

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และการบรรยายในหัวข้อการสื่อสารองค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสู่การจัดอันดับ University Rankings” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และเข้าศึกษาดูงานการให้บริการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant), โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant), ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง (CIMO), ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (NSP Central Lab), NSP Exhibition Hall และ NSP Inno Store และการระดมสมองเพื่อพัฒนาการทำงานของสถาบันฯ ให้ตอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ อีกทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากลต่อไปในอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
17/8/2563 9:29:24น. 925
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” ระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #University_of_Phayao #UPITI
#sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน