“UPITI” จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน”

24/9/2563 10:10:51น. 1809

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคมจังหวัดพะเยาอย่างแท้จริง เกิดการพัฒนาชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งจังหวัดพะเยา โดยคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และชุมชนในจังหวัดพะเยาเอง โดยผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวอัญชลีเทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมในเวทีดังกล่าวฯ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวสิรินุช นนท์ศรี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสิรินุช นนท์ศรี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
24/9/2563 10:10:51น. 1809
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน