คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

9/10/2563 15:34:03น. 657
AHS UP RM 2021 meeting 1

เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นี้ เวลา 09.00-12.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะฯ ขึ้นเป็น ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 3 หลังจาก เปิดการประชุม โดย คณบดีฯ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เป็นการบรรยายความรู้พื้นฐานด้านความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตามหลักการ COSO ERM 2017 โดย รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข ตามด้วยการชี้แจงรายละเอียด ของ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นมีการระดมสมอง ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พิจารณาระดับของ โอกาศ (L; likelihood) และ ผลกระทบ (I; impact) เรียงลำลับความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ของความเสี่ยงด้านนั้น ๆ เพื่อนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ2564  ต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการป้องกันหรือจัดการเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพื่อช่วยลดอุปสรรคหรือขนาดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
9/10/2563 15:34:03น. 657
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน