อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อมอบนโยบาย การบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

10/11/2563 16:53:02น. 858
มหาวิทยาลัยพะเยา
       วันนี้ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
     
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยามีวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์สร้างปัญญา เพื่อผลิตกำลังคนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สร้างงานวิจัย โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ พร้อมดำเนินกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่ชุมชน บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล บูรณาการร่วมกัน ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากร ตลอดจนนิสิตให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข”     
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งสู่การพัฒนาคณะด้วยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยเน้นกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันทั้งคณาจารย์ นิสิต ร่วมถึงชุมชน ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน พร้อมสร้างองค์ความรู้ของนิสิต เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมในอนาคตต่อไป ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการแนะแนวสัญจรในการศึกษา 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้”     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนถึงข้อคิดเห็นระหว่างบุคลากรในคณะ และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะคอยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน และตอบโจทย์กับนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
10/11/2563 16:53:02น. 858
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อมอบนโยบาย การบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน