วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2563 17/11/2563 16:04:32น. 291

e-PLC

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดีและดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวัดและประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in professional Learning Community : e-PLC) ประจำปี 2563 ณ ห้องเรียนภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในโครงการมีการนำเสนอการใช้งานแอปพลิเคชั่น TRAINFLIX  สำหรับการพัฒนาครูระบบออนไลน์ 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/11/2563 16:04:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน