GIS คณะ ICT ลงพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กา ในโครงการ 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรและกรอกข้อมูลลงในระบบ

4/12/2563 15:35:19น. 368
1คณะ1ความสำเร็จ
          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กา ในโครงการ 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลประชากรในพื้นที่ และนำข้อมูลกรอกเข้าระบบ โดยมีนิสิตในสาขาวิชาฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้อยู่อาศัย ปริมาณการใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ที่ดินทำกิน และ ความต้องการเพิ่มเติมภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ
           ซึ่งที่ผ่านมา ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ ชัยแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน และอบรมการใช้โดรนเพื่อการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน เพื่อสำรวจถึงปัญหา ความต้องการ รวมถึงศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ ในเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการ, เพื่อสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน/หมู่บ้านในเขตพื้นที่ดำเนินการโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน และเพื่อสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ โดยใช้การสังเคราะห์คุณค่าข้อมูลทรัพยากรชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้นำชุมชน และชาวบ้านในหมู่ 8 และ หมู่ 11 เข้าร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
4/12/2563 15:35:19น. 368
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


GIS คณะ ICT ลงพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กา ในโครงการ 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรและกรอกข้อมูลลงในระบบ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน