พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา ระหว่าง จังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

2/8/2564 11:43:25น. 753
MOU
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา ระหว่าง จังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม ฯ ประกอบด้วย

มหาวิทยาลัย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายการตคลังและสื่อสารองค์กร (รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ (ดร.ชัชวาลย์ วงค์ชัย)
6. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์)
7. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
8. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์)
9. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี)
10. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก)


จังหวัดพะเยา
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายโชคดี อมรวัฒน์)
2. พัฒนาการจังหวัดพะเยา (นางอาภัสรา ธงพิทักษ์)
3. ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (นางสาวธิดา ไกรนรา)
4. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (นางสาวตฤนภร กันทโรจน์)
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (นางสาวพิชชาพร
ศรีตระกูล)


พิธีลงนาม ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ของจังหวัดพะเยา
และเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งทางด้านทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมให้กับชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม ไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม บวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
2/8/2564 11:43:25น. 753
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา ระหว่าง จังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

#MOU #การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน