โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน

25/8/2564 13:36:17น. 1617
โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2564 และมีการทบทวนบทเรียนพร้อมสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิชัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายทบทวนความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ ในโครงการดังกล่าวมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมการสอบวัดระดับฯ จำนวน 76 คน จาก 24 หน่วยงาน โดยหลักสูตรประกอบไปด้วยทักษะ ดังนี้

1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน (Using Basic Digital Technologies)

2. ทักษะการสร้างเนื้อหาดิจิทัล (Create Digital Content)

เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) รวมทั้งวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ซึ่งโครงการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ระบบการสอบวัดระดับ เป็นวิทยากรบรรยาย และประมวลผลการสอบวัดระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    พราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
25/8/2564 13:36:17น. 1617
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน

#กองการเจ้าหน้าที่ #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน