การอบรมหลักสูตร “TQA Executive Concept for Performance Excellence”

9/3/2565 13:27:44น. 1672
(TQA/EdPEx)
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 กองแผนงาน จัดการอบรมหลักสูตร “TQA Executive Concept for Performance Excellence” ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA/EdPEx) แนวทางการแต่งตั้งคณะทำงานและพัฒนาองค์กร และหลักการ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวด 1-6 และหมวด 7 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ Strategic Management เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ EdPEx200 ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีเป้าหมายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วยเกณฑ์ EdPEx200 และเกณฑ์รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 240 คน ผ่านลื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom
#งานพัฒนาคุณภาพองค์กร #กองเเผนงาน
#มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
9/3/2565 13:27:44น. 1672
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การอบรมหลักสูตร “TQA Executive Concept for Performance Excellence”

#(TQA/EdPEx)
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน