คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

23/3/2565 15:51:45น. 809
โครงงานวิศวกรรม
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยเป็นการนำเสนอโครงงานในรูปแบบโปสเตอร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 ทีม การแข่งขันโครงงานนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนการสอน มาคิดค้นผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีศักยภาพ และนิสิตได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งนี้คณะพร้อมจะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากกรรมการ ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ
1. รศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะซา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. อ.ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน
1. ผศ.ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2. อ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
3. อ.ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลการแข่งขันโครงงานวิศวกรรม

🚩รางวัลชนะเลิศ: ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

โดย นางสาวทิตินันท์ ปินตากรณ์ และนางสาวศศิประภา หลู่สูงเนิน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พจนศักดิ์ พจนา
โครงงาน เรื่อง การศึกษากระบวนการขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วด้วยการเผาผนึกด้วยแสงเลเซอร์
ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบ 2k ฟูลแฟคทอเรียล

🚩รางวัลรองชนะเลิศ: ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

โดย นายศุภณัฐ กาศสนุก นายสิปปกร สุขโภชน์ และนายอาทิตย์ เรืองยศ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย
โครงงาน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไหลหลากของดินโคลนและเศษท่อนไม้เมื่อผ่านฝายชะลอน้ำแบบเปิด

🚩รางวัลที่ 3: ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

➜ นายวริทธิ์นันท์ แปงสาย นายฐิติพงศ์ นามเป็น นายอภิรักษ์ เจริญโพธิ์ นายพศวีร์ สวัสดี นางสาวปวีณ์ธิดา สง่างาม นางสาวนิรภัทร ชิยานุพงศ์ นายเกษมสุข อนนท์ นายชาญวิทย์ มิ่งขวัญ นายสหัสวรรษ ธิปั๋น นางสาวพันธิตรา ฟักทองอยู่ นางสาวพิตตินันท์ ฟักทองอยู่ และนายณัฐชัย ใจจอมกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล
โครงงาน เรื่อง ถังหมักสร้างปุ๋ย

➜ นายวิศรุต คนดี และนายเตชิต อภิเจริญพล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว
โครงงาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคำนวณ Total dynamics head ด้วยโปรแกรม Microsoft excel

➜ นางสาววรัฐณาพร ป้องกัน และนางสาวศิริวรรณ เทศทะนงค์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร
โครงงาน เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสับปะรด กรณีศึกษาสับปะรดแปรรูป อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
23/3/2565 15:51:45น. 809
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #โครงงานวิศวกรรม #SDG4 #SDG9
#sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน