คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาแผนด้านการศึกษา สร้างจุดเด่นให้บริการทางการแพทย์ นำเสนอผ่านกิจกรรมสภากาแฟสัญจร

24/3/2565 15:59:22น. 606
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาแผนด้านการศึกษา  สร้างจุดเด่นให้บริการทางการแพทย์ นำเสนอผ่านกิจกรรมสภากาแฟสัญจร
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาแผนด้านการศึกษา
สร้างจุดเด่นให้บริการทางการแพทย์ นำเสนอผ่านกิจกรรมสภากาแฟสัญจร
                         คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถให้บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสานประเพณี ความเป็นไทย ภายใต้การ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน และพร้อมในการเป็นสถานพยาบาลในล้านนาตะวันออก ที่ให้การบริการด้านสุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนตะวันออกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย และแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก และนิสิตสาขาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งผลิตและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมการประยุกต์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
                         เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมรับฟังแผนนโยบายการดำเนินงาน โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ภายใต้ กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ ห้องประชุม ศ.พิเศษ ดร.มลฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอแผนการพัฒนาด้านการศึกษา ในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติงาน รวมไปถึงพื้นที่ค้นคว้าตนเองสำหรับนิสิต พร้อมทั้งการขยายศักยภาพในเรื่องของการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและการศึกษาหลังปริญญา (Post-grad) ในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการได้นำเสนอแผนการบริการทางด้านการแพทย์ที่ผลักดันให้เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาล คือการเป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัดไต การตรวจรักษาผ่านกล้องในระบบทางเดินอาหาร การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และการจัดตั้งศูนย์ธาลัสซีเมีย ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม และศูนย์ตรวจสุขภาพที่ได้มาตรฐานด้วย
                        กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในคณะต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
24/3/2565 15:59:22น. 606
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาแผนด้านการศึกษา สร้างจุดเด่นให้บริการทางการแพทย์ นำเสนอผ่านกิจกรรมสภากาแฟสัญจร

#กิจกรรมสภากาแฟสัญจร #คณะแพทยศาสตร์ #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน