ม.พะเยา วิทยาเขตเชียงราย Learning Organization แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

30/3/2565 16:27:10น. 280
วิทยาเขตเชียงราย

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางเข้าเยี่ยมวิทยาเขตเชียงราย ในโอกาสทางวิทยาเขตเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย

           ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น จากนั้นได้นำเสนอข้อมูลการบริหารงาน ค่านิยมและแนวคิดหลักในการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของวิทยาเขตเชียงราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำการเปิดสอน ๓ หลักสูตร มีนิสิตรวม ๑๑๗ คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษารวม ๖๑ คน งานด้านบริหารทั่วไป เปิดให้บริการเช่าสถานที่และห้องพัก นอกจากนี้ ทางวิทยาเขตเชียงรายยังได้พัฒนาสารสนเทศการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ โดยมีห้อง Media Production Learning Space เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ โดยเฉพาะงานของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่กำหนดให้นิสิตสร้างนวัตกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน และห้อง Media Production Learning Space ดังกล่าว ยังเพิ่มขีดความสามารถของวิทยาเขตเชียงรายในการสร้างเครือข่ายกับสังคมและชุมชน ด้านสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

           ปัจจุบันวิทยาเขตเชียงราย ตั้งเป้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization ตามทฤษฎี Competency Iceberg ของ Dr. David McClelland ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจ (Motivation) ความเชื่อ (Belief) และแรงศรัทธา (Passion) หล่อหลอมเข้าด้วยกัน เป็นพลัง Soft Power สำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

           จากนั้น คณะผู้บริหารได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) โดยมุ่งเป้าหมายเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย เนื่องด้วยมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในคณะต่อไป
 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
30/3/2565 16:27:10น. 280
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา วิทยาเขตเชียงราย Learning Organization แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

#วิทยาเขตเชียงราย # Learning Organization


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน