วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

6/5/2565 18:39:39น. 122
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน)  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

     วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) และนิสิต กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กล่าวเปิดโครงการฯ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

     ภายในโครงการฯ มีกิจกรรมดังนี้

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

     เวลา 08.30-12.00 น. การประชุมชี้แจงอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์จากวิทยาลัยการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เวลา

     13.00-16.00 น. การประชุมชี้แจงผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 248 โรงเรียน

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) และหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 556 คน

     โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ดังนี้

     บรรยายหัวข้อ “แนวทางการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” “แนวทางการพัฒนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” และ “การเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การมอบหมายงาน ภาระงานและการส่งงานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

     บรรยายหัวข้อ “หลักการและวิธีการเขียนโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

     บรรยายหัวข้อ “ขอบข่ายภาระงาน การส่งงาน และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” โดย ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

     บรรยายหัวข้อ “หลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” โดย ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

     บรรยายหัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากครูที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญการสอนในสาขาเฉพาะ และเพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานต่างๆ ตามเกณฑ์ของคุรุสภา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตครู ตลอดจนยืดมั่นในวิชาชีพครูต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
6/5/2565 18:39:39น. 122
Print Friendly and PDF

วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน