คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

7/7/2565 15:24:00น. 179
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดและนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  ใจแก้วทิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย  คำแสน โดยผู้ประเมินทั้ง 2 ท่านช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับ และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประเมิน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้หลักสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
7/7/2565 15:24:00น. 179
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

#การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน #(AUN QA) #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน