วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online ด้วย Application Microsoft Teams

25/7/2565 19:14:34น. 89
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online ด้วย Application Microsoft Teams
     วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online ด้วย Application Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตร กศ.ม และ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) และ ดร.นริศรา เสือคล้าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเชิญวิทยากร ดร.วรรณากร พรประเสริฐ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐาน และเพื่อให้การดำเนินการวิจัยของนิสิตมีความถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัยและหลักจริยธรรม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/7/2565 19:14:34น. 89
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online ด้วย Application Microsoft Teams

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน