กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2565)

27/10/2565 20:10:04น. 146
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2565)
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายกองแผนงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม บวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้เข้าร่วมการประชุมทาง Online ได้แก่ ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา), พล.อ.ไพศาล งามวงษ์วาน กรรมการธรรมาภิบาลฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย), ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี กรรมการธรรมาภิบาลฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ (ผู้ชี้แจง)

ผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม บวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร กรรมการธรรมาภิบาลฯ, รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน กรรมการธรรมาภิบาลฯ, พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และนางสาวชญาดา จีนเอียด ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมดังกล่าวด้วย

วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 19 และมาตรา 21 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 ข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่งได้กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ อันประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบหรือ สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผยหรือโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วมหรือการพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอำนาจ และหลักคุณธรรมหรือจริยธรรม

ทั้งนี้ กองแผนงาน จะได้เสนอรายงานผลการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
27/10/2565 20:10:04น. 146
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2565)

#กองแผนงาน #คณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน