วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในการประเมินสมรรถนะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

22/1/2566 10:17:37น. 76
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในการประเมินสมรรถนะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาอำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้าสำนักงาน นางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวรุจิรา ลายสาน นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาววราภรณ์ สังวาลย์ นักวิชาการศึกษา และนายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา เข้าพบปะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร และกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตครู และกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
22/1/2566 10:17:37น. 76
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในการประเมินสมรรถนะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน