ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

โครงการบริจาคโลหิต

:: อาคารสงวนเสริมศรี

16 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

:: ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ และห้องประชุม ชูชาติ กีฬาแปง

17 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562

ขอเชิญนิสิต นักเรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

:: ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ มหาวิทยาลัยพะเยา

24 กันยายน 2562 - 24 กันยายน 2562

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

รางวัลและความภาคภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด