ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

โครงการบริจาคโลหิต

:: อาคารสงวนเสริมศรี

16 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562

ขอเชิญนิสิต นักเรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

:: ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ มหาวิทยาลัยพะเยา

24 กันยายน 2562 - 24 กันยายน 2562

เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าสู่สังเวียนการเขียน UP Paper Camp ครั้งที่ 1

:: ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์

10 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

:: ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว | ข่าวทั้งหมด

รางวัลและความภาคภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด