โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx

17/8/2563 10:25:59น. 873
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ บรรยายในหัวข้อ "EdPEx หมวด 2" หลังจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ นำเสนอแผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินการที่สำคัญ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับคณะ สามารถนำไปเป็นกรอบการดำเนินงานการบริหารจัดการ และวางแผนพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx กับวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คณะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และบุคลากรสายวิชา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีะรชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
17/8/2563 10:25:59น. 873
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน