คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์และพิธีเปิดป้ายคลินิกกฎหมาย

11/3/2564 15:34:32น. 938
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์และพิธีเปิดป้ายคลินิกกฎหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะนิติศาสตร์จัดพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ และพิธีเปิดป้ายคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ณ คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมภูกามยาวโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์  ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยตามนโยบายรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นของมหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดโครงการพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์และพิธีเปิดป้ายคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ และสโมสรนิสิต คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์

คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เริ่มเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ตามปณิธานและความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกฝัง คตินิยมของวิชาชีพในการอุทิศตนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การดำเนินการของคลินิกกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้เรียนรู้การใช้กฎหมาย ฝึกฝนทักษะ และสร้างความตระหนักรู้ถึงจริยธรรมของนักกฎหมายผ่านประสบการณ์จริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่สังคม และเพื่อสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเป็น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ทั้งนี้ ภายในคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จะประกอบด้วย
1. คลินิกกฎหมายทั่วไป
เป็นคลินิกกฎหมายที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย โดยมีนิสิตนิติศาสตร์เป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
เป็นคลินิกกฎหมายที่มุ่งเน้นการนำความรู้ด้านกฎหมายไปสู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนและทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงกฎหมายในประเด็นที่ทางชุมชนมีความสนใจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. คลินิกกฎหมายเฉพาะทาง
เป็นคลินิกกฎหมายที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาในกฎหมายพิเศษและความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นอกจากคลินิกกฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายในด้านต่าง ๆ แล้ว ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานอื่น เช่น กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายอย่างรอบด้าน ได้แก่
1. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ในการจัดการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการทำให้คลินิกกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตร สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นิสิตนิติศาสตร์สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่า นิติศาสตร์มิใช่เป็นเพียงศาสตร์ที่ศึกษาถึงกฏเกณฑ์ต่าง ๆที่ใช้บังคับกับคนในสังคมเท่านั้น แต่นิติศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความยุติธรรม ที่สอนและปลูกฝังนักกฎหมายให้ใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ สันติสุข และความเป็นธรรมในสังคม การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเป็นวิธีการเรียนและการสอนกฎหมายที่ผ่านการพิสูจน์จากประเทศต่างๆทั่วโลกว่าเป็นการศึกษาที่ให้ผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านการให้ความรู้ การสร้างทักษะการประกอบวิชาชีพ ทักษะทางปัญญา และที่สำคัญคือการทำให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคตินิยมของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องความยุติธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวถึงข้อความที่ติดอยู่ด้านหน้าคลินิกกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคลินิกกฎหมาย เช่น
Let justice be done though the heaven falls ซึ่งแปลว่าจงมอบความยุติธรรมแม้สวรรค์จะล่มสลาย หรือ
justice is the perpetual wish to render to everyone his due ซึ่งแปลว่า ความยุติธรรมคือเจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาลที่จะให้ทุกคนในสิ่งที่เขาควรจะได้ ล้วนแต่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของนักกฎหมาย เพื่อจะได้ถ่ายทอดลงสู่อนุชนนักกฎหมายจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป


ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว ชั้น 1 หรือสามารถขอติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการ โทร 054 46-6666 ต่อ 1619 ในเวลา 8.30 -16.30น.(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/3/2564 15:34:32น. 938
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน