สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ ปี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ ม.พะเยา

29/3/2564 15:08:10น. 2053
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


          มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระยะเวลาการอบรม ๑ ปี โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้ที่มีสิทธิสมัคร คือบุคคลทั่วไปที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่าของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์๑๖ เมษายน ๒๕๖๔โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่าสมัคร ๒๐๐ บาท  ใช้เพียงหมายเลขบัตรประชาชน ก็ลงทะเบียนได้ที่ http://reg.up.ac.th/app/admission/apply1/NewAccount

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ http://admission.up.ac.th/63/Nursing_Main.aspx

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 05446 6666 ต่อ 1270-3

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3256-7

Email: nursepyo.up@gmail.com


 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา /คณะพยาบาลศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
29/3/2564 15:08:10น. 2053
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน