U2T HACKATHON ระดับภูมิภาค (เหนือตอนบน)

17/5/2564 16:38:53น. 1047
Hackathon, มหาวิทยาลัยพะเยา
        มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม Hackathon ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในร่วมดำเนินงานในพื้นที่จำนวน 18 สถานบัน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจย์หรือความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based Learning) และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขัน Hackathon
        จึงขอเชิญชวนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วม โครงการ "แข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่งผลงาน VDO Presentation ภายใต้โจทย์ "แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" โดยเลือกประเด็นการพัฒนาพื้นที่ 4 ประเด็น ดังนี้
             - Circular Economy
             - Creative Economy
             - Technology/Healthcare
             - Art&Cultural
        สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง https://forms.gle/UM6VFi5Xybn9726X7
        รายละเอียดเพิ่มเติม http://u2t.up.ac.th/index.php/hackathon
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองบริหารงานวิจัย โทร 054-466666 ต่อ 1045-1048 (สิริทัชญา)
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวสิริทัชญา พามณี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสิริทัชญา พามณี   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
17/5/2564 16:38:53น. 1047
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน