การประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์ EdPEx มุ่งสู่มาตรฐานสากล

21/5/2564 11:15:32น. 591
EdPEx UP (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ


และอธิการบดีได้มอบวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

(1.) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

(2.) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

(3.) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

(4.) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

(5.) บริหารงานที่ทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน


ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx มุ่งสร้างความเป็นเลิศสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
21/5/2564 11:15:32น. 591
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน