ม.พะเยา เป็นเจ้าภาพคัดเลือก ๕ ทีม สุดยอดตัวแทนภาคเหนือ ในการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

2/7/2564 16:14:39น. 699
U2T-HACKATHONวันศุกร์ที่  กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการ Pitching U2T Hackathon ระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือก  ทีมสุดท้ายจาก ๒๒ ทีม ในการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือโดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบรางวัลให้กับ  ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือโครงการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบนโรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา โดยทีมที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่

  • ทีม Rice is Life มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ทีม Nile Creek Rescue มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
  • ทีม My straw House มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ทีม น้ำอ้อยป่าตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
  • ทีม มุส่าโต่ ห่อทีหล่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบตัดสิน จากมหาวิทยาลัยพะเยาในวันนี้คือ 

          - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย
          - ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

          - ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา นายณรงค์ชัย  สุทธิกุลบุตร

          - ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือU2T ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  U2T ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ระดมความคิดจากปัญหาและความต้องการในพื้นที่กว่า  ,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ เพื่อได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน จนเกิดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจจากฐานรากอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การขยายผลเกิดการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นพลังจากคนพื้นที่ร่วมกับพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน


สุดยอด  ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือ จะได้รับเงินรางวัล ทีมละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อนำแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน เป็นเวลา   เดือน เพื่อพัฒนาเป็น “ตัวต้นแบบ” หรือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเข้าสู่การเฟ้นหา   สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ชิงเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนในต่อไป         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ นิโรจกุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   
2/7/2564 16:14:39น. 699
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน