นิสิต SEEN ม.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณ Green Youth ประจำปี ๒๕๖๓

8/9/2564 15:05:09น. 543
Green Youth


           วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร จากการดำเนินโครงการ “Only One Earth: care and Share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน)” ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศณีบัตร ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา          ทีมนิสิตได้จัดทำโครงการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ให้กับนิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชน และหน่วยงานภายนอก เริ่มดำเนินการออกแบบ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้กรอบแนวคิด “Only One Earth: care and Share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน)” โดยผู้เข้าร่วมสามารถอธิบายภาพถ่ายของตนเอง ที่สะท้อนมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดให้มีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง เพจ Facebook และ Instagram ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมภายในมหาวิทยาลัยฯ คือกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๕ คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย จากนั้นทำการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล และนำภาพมาสกรีนติดกระเป๋าจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม และ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับบุคลากร และนักเรียน ในโรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คณะผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการสำรวจเจอปัญหาและมีความต้องการความช่วยเหลือในด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน          ทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
                ๑. นายชานนท์ วงศ์ลังกา นิสิตชั้นปีที่ ๓
                ๒. นายณัฐพล มากสำรี นิสิตชั้นปีที่ ๓
                ๓. นายณัฐวุฒิ ผลกุศล นิสิตชั้นปีที่ ๓
                ๔. น.ส.ปานรวี ยุทธวงค์ นิสิตชั้นปีที่ ๓
                ๕. น.ส.ธัญทิชา พิพิธกุล นิสิตชั้นปีที่ ๓
โดยมี ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์ /SEEN   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
8/9/2564 15:05:09น. 543
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน