กองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สกสว. ในกิจกรรม “Site Visit” ศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา

19/11/2564 20:36:14น. 353
“Site Visit” ศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF)

       มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนงาน นักวิจัย และบุคลากรของกองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในกิจกรรม “Site Visit” ศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สกสว. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง         การประชุม “Site Visit” หน่วยงาน จากทาง สกสว. ครั้งนี้ เป็นการหารือและตรวจเยี่ยม เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับสถาบันอุดมศึกษาเรื่องการของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund-SF) ที่สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ปี พ.ศ. 2566-2570 และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ และศึกษาทิศทางการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ววน. ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและธรรมาภิบาลรวมทั้งสํารวจความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ววน. อาทิ ประเด็นวิจัย บุคลากร การจัดทําคําของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณด้าน ววน. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพในการนําส่งผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันจะนําไปสู่การพัฒนาระบบ ววน. ภายในสถาบันอุดมศึกษา และเกิดประโยชน์จากการใช้งบประมาณด้าน ววน. อย่างสูงสุด
        ในตอนท้าย ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานด้านวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และได้ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการวิจัย ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การต่อยอดและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

facebooktwitterline


ภาพ :   ทศพล หิรัญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
19/11/2564 20:36:14น. 353
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน