มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

22/11/2564 18:58:10น. 859
Thailand Research Expo 2021

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดยในครั้งนี้ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่และลดความเลื่อมล้ำไปจัดแสดงในบูธนิทรรศการ Thailand research expo 2021 ภายใต้แนวความคิด “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” และนำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. โครงการ Phayao Learning city เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการบริหารเมืองบนพื้นที่พะเยา ด้วยแนวคิด UNESCO “เมืองพะเยาบริหารร่วมกัน มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งเรียนรู้ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสร้างรายได้” เริ่มจากสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีสภาพร่างการปกติและพิการ แต่ไม่เคยได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนหน่วยชั่วโมงเรียนรู้เป็นหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยื่นขอประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงตนเองกับสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้เรียนทุกคนได้เห็นคุณค่าในตนเอง เกิดการยกระดับทักษะล้มแล้วลุก เพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลง จัดการกับปัญหาความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. โครงการ “ต้นแบบโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน ผักตบชวา” เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีพร้อมใช้ ไปส่งเสริมกระบวนการผลิตสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา ซึ่งผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยาที่มีจุดเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผักตบชวาที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในกว๊านพะเยา การนำเทคโนโลยีดัวกล่าวมาใช้ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา มีอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.57 ส่งผลให้กลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถขจัดความยากจนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังเกิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไป

 นอกจากนี้ได้นำผลิตภัณฑ์อื่นๆจากงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงด้วย อาทิ กระเป๋าผักตบชวา สบู่สมุนไพร ข้าวผ่อโต้ง โบว์มัดผมปักลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ในงานดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาค เอกชน และสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ให้การตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการกันอย่างคับคั่ง

 สามารถรับชมข้อมูลนิทรรศการ Thailand research expo 2021 เพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - dra.up



      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิเเจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
22/11/2564 18:58:10น. 859
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน