คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ "พิธีไหว้ครู-มอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564"

21/12/2564 13:03:45น. 1291
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเสื้อกาวน์ เทคนิคการแพทย์

          วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:30 น.  ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "พิธีไหว้ครู-มอบเสื้อกาวน์    ก้าวสู่วิชาชีพ นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564" แก่นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 57 คน และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่สละเวลามาเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมี นางสาวณัฐชริตา  ราศา ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้น

          1. เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์

          2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และศิษย์

          3. เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการใช้ชีวิต ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นั่นคือ การหมั่นศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เป็นผู้เปี่ยมพร้อมด้วยปัญญา และเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีในอนาคต

          4. เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ และแรงผลักดันให้นิสิตรุ่นน้องทุกคนใฝ่ศึกษาในวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าตามหลักสูตร

          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวให้โอวาทเพื่อมอบเป็นข้อคิดเพื่อเตือนใจในการดำเนินชีวิตแก่นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบนวัฒวิถีและจำกัดจำนวนนิสิตในการเข้าร่วมพิธี เว้นระยะห่างในการนั่ง และมีการตรวจวัดอุณภูมิ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน และสวมหน้ากากตลอดงานตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรัชนีวรรณ์ ชาญกิจกรรณ์, นายกิตติ นิ่มนวล, นายชณันท์ พรนพเกล้า, นายตระการเกียรติ มิ่งขวัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
21/12/2564 13:03:45น. 1291
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน