SEEN ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การดับไฟ และการอพยพหนีไฟ ให้กับนิสิต และบุคลากรคณะพลังงานฯ

2/3/2565 15:15:55น. 432
University of Phayao
วันที่ 1-2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การดับไฟ และการอพยพหนีไฟ ให้กับนิสิต และบุคลากรคณะพลังงานฯ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มเติมความรู้ด้านความปลอดภัย และการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัว รวมถึงสาธารณภัย ให้กับนิสิตและบุคลากรในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยดำเนินการจัดอบรมฯ ผ่านช่องทาง On-site และทาง On line เป็นเวลา 2 วัน ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ประกอบการเกิดไฟ ประเภทของไฟ การหนีไฟ และการดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิทยากร จ่าเอกธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลแม่กา ในการบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และ
ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ การประเมินผู้ป่วย/ ผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี รวมถึงการฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเช่นเดียวกัน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
2/3/2565 15:15:55น. 432
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน