คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้งบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 และโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of

24/3/2565 16:56:23น. 214
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้งบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 และโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 21 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้งบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 และโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (หัวหน้าโครงการ) นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต และอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุภรัตน์ รัตนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตรกร ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สมุนไพรกับหลักโภชนาการ ความรู้เกี่ยวกับโรค,สารพิษในร่างกายและผลกระทบต่อร่างกายจากการใช้สารเคมีนอกจากนั้น มีการสรุปผลและคืนข้อมูล การประเมินร่างกายทางห้องปฏิบัติการให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
24/3/2565 16:56:23น. 214
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน