SEEN จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับนิสิต

10/5/2565 14:58:26น. 448
University of Phayao
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ดร. วนาวัลย์ ปรากฏ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา ได้แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงชำแหละสุกร บริษัท แม่ทา พี ดี จำกัด เพื่อเป็นการเรียนรู้การจัดการระบบการผลิตและมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตลอดจนการเรียนรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากภาคการผลิตอันเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
10/5/2565 14:58:26น. 448
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน