มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการออกแบบของฝากของที่ระลึกโดยใช้ต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

31/5/2565 19:17:56น. 628
โครงการออกแบบของฝากของที่ระลึกโดยใช้ต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ในโครงการออกแบบของฝาก ของที่ระลึก โดยใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ SUPER KPI 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยแนวความคิด Local Identity for Souvenir Product โดยมี ดร.ศุลีพร คำชมภู เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และความร่วมมือในการให้ความรู้จากเพจ Phayao Local Designer ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา
           โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณวิโรจน์ จันมี นักออกแบบและสื่อสารองค์กรจากอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ่ายทอดความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการภายในจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยและใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดมาสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
            กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพียง 25 ท่านเท่านั้น และได้รับเกียรติจากนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยากล่าวต้อนรับ ภายในกิจกรรมนั้นมีการบรรยายและการปฏิบัติการในหัวข้อ ความสำคัญของอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรม Pitching เพื่อเฟ้นหา 5 ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก
             ทั้งนี้โครงการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1 ขจัดความยากจน SDG2 สร้างความมั่นคงทางอาหาร SDG3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน SDG4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ SDG8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน SDG12 สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ข่าว : นางสาวฐานนันท์นาฏ หาญเลิศ |ข้อมูล : ดร.ศุลีพร คำชมภู เป็นหัวหน้าโครงการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Thananannad.ha@up.ac.th   
31/5/2565 19:17:56น. 628
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน