คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดนิทรรศการ “SAFA SHOW CASE 65” ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยนิทรรศการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

15/6/2565 10:29:16น. 688
SAFASHOWCASE65
              เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “SAFA SHOW CASE 65” ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยนิทรรศการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ท่านศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมงาน

           นิทรรศการ “SAFA SHOW CASE ดำเนินการภายใต้พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารองค์กรจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นพะเยา ด้วยองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ ด้วยการนำตนเองเข้าสู่ชุมชนอย่างร่วมสมัย ด้วยรูปแบบนิทรรศการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเผยแพร่ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยได้รับความร่วมมือจาก4 สาขาวิชา ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปะและการออกแบบ และดนตรีนาฏศิลป์ จำนวน 56 ชิ้นงาน ประกอบด้วย

- ประเภท โปสเตอร์ จำนวน 18 ชิ้น
- ประเภท งานผลงานสร้างสรรค์ 26 ชิ้นงาน
- ประเภทสื่อวีดิทัศน์ 11 เรื่อง
- การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1 ชุด และการแสดงดนตรีสด 1 ชุด

           นอกจากผลงานข้างต้น ได้จัดกิจกรรม Work Shop ผ้าปักพัสตราภรณ์ Work Shop วาดเส้นสถาปัตยกรรม การเสวนาผลงานเซรามิคสร้างสรรค์และพระเจ้าไม้ ล้านนา รวมทั้งการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมในบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน โดยผลงานทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ อันเป็นการสืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จากองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และมีผู้ร่วมนิทรรศการและกิจกรรมกว่า 200 คนในระยะเวลา 2 วัน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรียาชนก เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   nattapong.ta@up.ac.th   
15/6/2565 10:29:16น. 688
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน