SEEN ร่วมฝึกอบรม “การสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา”

17/6/2565 16:45:19น. 311
University of Phayao
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดจำนวน 2 ราย คือ นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ ตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน และนายกฤษณะ วิรัตน์กษม ตำแหน่ง บุคลากร เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นโดยกองกฎหมาย ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของพนักงานฯ กระบวนการสอบสวน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของพนักงาน รวมถึงการฝึกปฏิบัติแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยทางกฎหมายจากกรณีศึกษาดังหัวข้อข้างต้นฯ และสามารถสนับสนุนกระบวนการสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
17/6/2565 16:45:19น. 311
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน