UPITI ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา พัฒนาอัตลักษณ์ข้าวหอมมะลิพะเยาด้วยการสร้าง Visual Identity

20/6/2565 13:20:56น. 801
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้นายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบนวัตกรรม ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (INNOVATION DESIGN CENTER) เป็นวิทยากรโครงการอบรมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการวางแผนการตลาด จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าว ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ สร้างอัตลักษณ์ หรือ Visual Identity ที่จะสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน โดยสมาชิกสหกรณ์ฯร่วมกัน Workshop เรื่อง Logo Design, Packing Design, และการร่วมกันค้นหา Visual Identity มาออกแบบเป็นภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ภายใต้แนวความคิด “ข้าวพะเยาที่คุณวางใจ ข้าวหอมมะลิไทยที่คุณต้องชิมและได้ส่งมอบแบบบรรจุภัณฑ์กับทางสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจผู้ผลิตข้าวได้ต่อไปในอนาคต

โดยผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย ที่ต้องการพัฒนายกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดคุณค่าสินค้านวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อสารผ่านวิธีการออกแบบ ที่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน เรามีการให้บริการอาทิเช่น

PRODUCT DESIGN (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

PACKAGING DESIGN (ออกแบบบรรจุภัณฑ์)

LABEL DESIGN (ออกแบบฉลากสินค้า)

LOGO DESIGN (ออกแบบโลโก้ ตราสัญลักษณ์ แบรนด์)

PRINTING MEDIA DESIGN (ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์)

🚩สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
     ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
🚩facebook fanpage: 
UP Innovation Design Center

🚩โทรศัพท์: 054 466 666 ต่อ 3716 หรือ 086 497 6968
🚩EMAIL ADDRESS: upiti@up.ac.th หรือ hamasarun@gmail.com   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
20/6/2565 13:20:56น. 801
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน