SEEN – เตรียมความพร้อม U2T for BCG

23/6/2565 14:25:04น. 334
University of Phayao
เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ และทีมงานวิจัย ได้เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 ตำบล แบ่งเป็นเขตจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านสาง ต.สันป่าม่วง ต.บ้านใหม่ ต.แม่นาเรือ และเขตจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ต.โป่งแพร่ ต.เชียงเคี่ยน ต.ตับเต่า เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น พัฒนาสินค้าและบริการด้วย BCG Economy Model โดยโครงการดังกล่าว กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบภารกิจให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดำเนินโครงการฯ ตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลทั้งหมด 7,435 ตำบล ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตอบรับนโยบายและมอบหมายให้แต่คณะฯ เข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร เพื่อทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมชุมชน และท้องถิ่น สมดังกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
23/6/2565 14:25:04น. 334
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน