SEEN - จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ยุคใหม่

27/6/2565 14:38:32น. 328
University of Phayao
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ได้กล่าวเปิดประชุม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงส์ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนในด้านการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ โดยใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือให้การดำเนินการขององค์กร และ พื้นฐานเส้นทางสู่กรอบมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ จัดโครงการในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม LaLune Beach Resort จังหวัดระยอง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
27/6/2565 14:38:32น. 328
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน