คณะนิติศาสตร์ ร่วมบรรยาย “หลักกฎหมายปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วินัยและความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา”

30/6/2565 11:04:56น. 1121
คณะนิติศาสตร์
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และคลินิกกฎหมายมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานความร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หลักกฎหมายปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วินัยและความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน โดยวิทยากรในการบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง นายสาทิตย์ วงศ์ชัย พนักงานคดีปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขากฎหมายมหาชน ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ การบรรยายพิเศษครั้งนี้ มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารโรงเรียน-สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารเขตการศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมตลอดถึงท่านผู้ที่สนใจอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 488 ท่าน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
30/6/2565 11:04:56น. 1121
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน