คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

1/7/2565 15:26:36น. 765
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ และ รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

           คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และ ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง Human health risk assessment of PM2.5-bound heavy metal of anthropogenic sources in the Khon Kaen Province of Northeast Thailand ในวารสาร Heliyon ในฐานข้อมูล ISI (Web of Science)/Scopus โดยวารสารจัดอยู่ในคลอไทล์ JCR Quartile: Q2/SJR Quartile: Q1, Impact Factor: 3.776


สามารถเข้าถึงบทความได้ที่:  

Facebook: https://www.facebook.com/EnvironmentalHealth.PH.UP

Twitter: @EnviHealthUPTH



  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/7/2565 15:26:36น. 765
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน