สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัดพบนิสิตทุกชั้นปี

4/7/2565 12:13:34น. 665
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขากายภาพบำบัด พบนิสิต
          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สาขากายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรมอาจารย์สาขากายภาพบำบัดพบนิสิตทุกชั้นปี ณ ห้อง AHS 2101 คณะสหเวชศาสตร์ โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี กล่าวต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และให้โอวาสแก่นิสิตทุกชั้นปี ร่วมด้วย ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ทำการชี้แจงโครงการของสาขา อีกทั้งตอบข้อซักถามเรื่องต่าง ๆ ของสาขา จากนั้นนิสิตสาขากายภาพบำบัดทุกชั้นปีได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจักร์พันธ์ ฮ่องลึก   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
4/7/2565 12:13:34น. 665
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน